konyaihh.org.tr Konya ?hh

konyaihh.org.tr
Title: Konya ?hh
Keywords:
Description: Konya ?hh Konya ?HH ?nsani Yard?m Derne?i ?yilik her zaman her yerde Zekat ba???? i?in lütfen t?klay?n S.S.S. Kay?t Olun ya da Giri? Yap?n Online Ba??? ? Hesap Numaralar? Anasayfa Kurumsal Hakk?m?zda
konyaihh.org.tr is ranked 21903063 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $4,383. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. konyaihh.org.tr has 43% seo score.

konyaihh.org.tr Information

Website / Domain: konyaihh.org.tr
Website IP Address: 176.53.86.154
Domain DNS Server: dns1.hostasist.com,dns2.hostasist.com

konyaihh.org.tr Rank

Alexa Rank: 21903063
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

konyaihh.org.tr Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $4,383
Daily Revenue: $12
Monthly Revenue $360
Yearly Revenue: $4,383
Daily Unique Visitors 1,105
Monthly Unique Visitors: 33,150
Yearly Unique Visitors: 403,325

konyaihh.org.tr WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control private
Content-Type text/html; charset=utf-8
Date Fri, 12 Aug 2016 11:48:28 GMT
Server Microsoft-IIS/8.0

konyaihh.org.tr Keywords accounting

Keyword Count Percentage

konyaihh.org.tr Traffic Sources Chart

konyaihh.org.tr Similar Website

Domain Site Title

konyaihh.org.tr Alexa Rank History Chart

konyaihh.org.tr aleax

konyaihh.org.tr Html To Plain Text

Konya ?hh Konya ?HH ?nsani Yard?m Derne?i ?yilik her zaman her yerde... Zekat ba???? i?in lütfen t?klay?n S.S.S. Kay?t Olun ya da Giri? Yap?n Online Ba??? ? Hesap Numaralar? Anasayfa Kurumsal Hakk?m?zda ?al??ma Tür ve Alanlar?m?z Tarih?e Kampanyalar Ramazan Suriye Yetim Katarakt Su Kuyusu Cami-Mescit ?mar? Mavi Marmara Filistin-Gazze Yetim Genel Bilgi Yetim Sponsoru Ol Mavi Marmara Suriye Projeler Katarakt G?nüllü Kurban'da 89 ülke ve b?lgedeyiz Orta Asya ve Kafkas k?kenli ailelere hukuk d??? muamele Halep’e yard?m seferberli?i ?HH’dan Suriye’ye bin 800 TIR yard?m ?HH’dan Musul’dan ka?an mültecilere yeni yard?mlar Her Gece Meydanlarda ?orba Da??t?yoruz... H.Hüseyin UYSAL Mevlana Meydan?nda Halka Hitap Etti 21 y?ll?k ac?: Srebrenitsa! Saray?nü'nden 163.T?r? Suriye'ye g?nderdik... Toplam desteklenen yetim say?s?: 84.662 Kurban'da 89 ülke ve b?lgedeyiz Orta Asya ve Kafkas k?kenli ailelere hukuk d??? muamele Halep’e yard?m seferberli?i Tüm Haberler Do?u Türkistan Raporumuz Yay?nland? ?HH’n?n ?in zulmü alt?nda ya?ayan Do?u Türkistan b?lgesiyle ilgili haz?rlad??? rapor Ba?kan? Bülent Y?ld?r?m taraf?ndan kamuoyuyla payla??ld?. Y?ld?r?m toplant?da Cumhurba?kan? Erdo?an’a ?in ziyaretiyle ilgili bir dizi ?neride bulundu. Raporu indirmek i?in t?klay?n ?HH ?nsani Yard?m Vakf?, son 200 y?ldan beri i?galle birlikte sistematik bask? ve zulmün uyguland??? Do?u Türkistan’la ilgili haz?rlad??? raporu düzenlenen bas?n toplant?s?yla kamuoyuyla payla??ld?. ?HH Genel Merkezinde ger?ekle?tirilen toplant?da konu?an Bülent Y?ld?r?m, raporda yer alan konulardan ve raporun haz?rlan?? süreci anlatt?. Y?ld?r?m konu?mas?na Do?u Türkistan’?n ?in taraf?ndan 200 y?ld?r i?gal alt?nda oldu?unu vurgulayarak ba?lad?. Do?u Türkistan’da ya?anan zulme kar?? ?HH olarak raporlar ve konferanslar düzenlediklerini hat?rlatan Y?ld?r?m, “Bu dava sadece Do?u Türkistanl?lar?n de?il, sadece Türkiye’nin de?il, sadece Türkiye’de belli siyasi g?rü?e sahip yap?lar?n de?il aksine ?zelde tüm ?slam aleminin ve genelde de insanl???n davas?d?r” dedi. Siyasi partilere ?a?r? Tüm siyasi partilerin dahil olduklar? toplant?lar yap?larak, Türkiye’nin Do?u Türkistan siyaseti belirlenmesi gerekti?ini ifade eden Y?ld?r?m, ??yle devam etti: "At?lacak her ad?m?n davay? bu noktaya ta??mas? sa?lanmal?, i? siyaset malzemesi olarak kullan?lmas?na müsaade edilmemelidir. Araplara y?nelik zulme kar?? durmak i?in Arap, Kürtler i?in Kürt, Do?u Türkistan i?in Türk olmak gerekmez. Zulüm kimden gelirse gelsin kime kar?? olursa olsun durdurulmal?d?r. Bu konuda tüm partilerin bir araya gelerek ?slam ??birli?i Te?kilat? ve BM’yi g?reve ?a??rmal?d?r.” Türkiye’nin organize ve ev sahipli?inde bir Uluslararas? Do?u Türkistan Konferans? toplanmas? gerekti?ini s?yleyen Y?ld?r?m, “B?ylelikle Do?u Türkistan davas?n?n ?slam dünyas?n?n gündemine girip, ?slam ülkeleri aras?nda ortak bir dil ve eylem olu?turulabilmesi sa?lanacakt?r. Türkiye; tüm diplomatik, siyasi, ekonomik ve ikili ili?kilerini bu konferans?n ba?ar?l? olmas? i?in kullanmal?d?r”diye konu?tu. Cumhurba?kan? Erdo?an’a ?neriler Bu ay ?in’e bir ziyaret ger?ekle?tirecek olan Cumhurba?kan? Erdo?an’a seslenen Y?ld?r?m, s?zlerini ??yle tamamlad?: “Bu geziyi ?nemsiyorum. Bu gezide ?in'in yanl?? anlayaca?? kavramlar üzerinden de?il Do?u Türkistan'?n haklar?n? koruyacak konu?malar ve tav?rlarla bu gezinin ge?mesine inan?yoruz. Bu geziyle ilgili bir tak?m ?nerilerimiz olacak. Sadece ?u ?neri yeter. Say?n cumhurba?kan?m?z bütün Do?u Türkistan b?lgesine 2 gününü ay?rarak mutlaka gezmesi laz?m. Türkiye'nin Do?u Türkistan'da mutlaka bir konsolosluk a?mas? laz?m. STK'lar?n oraya gitmesi laz?m.” Rapordan… Raporda; Do?u Türkistan’?n 1949 y?l?nda ?in taraf?ndan i?gal edildi?i günden bu yana i?leyen bask? ve asimilasyon süreci, sorunlar?n tespiti ve ??züm yollar?, diasporadaki Do?u Türkistanl?lar?n meseleye bak??lar?, Türkiye’nin üzerine dü?en g?rev gibi konular yer al?yor. ?fade ?zgürlü?ü k?s?tl? ?HH ?nsani Yard?m Vakf? taraf?ndan g?revlendirilen bir heyetin Do?u Türkistan’?n tüm b?lgelerinde yapt??? ziyaret ve incelemeleri sonucunda haz?rlanan raporda, sorunlar?n tespiti 13 madde halinde s?ralan?rken ??zümü i?in de 36 maddeden olu?an ??züm argümanlar? üzerinde duruluyor. Raporda yer alan sorunlarda baz?lar? ?zetle ??yle; ?nan? ?zgürlü?ü, yani devlet memurlar?, emekliler, ??renciler, Komünist Parti üyeleri ve kad?nlar?n camide namaz k?lmalar? yasak. Yine ba??rtüsü de yasak. Uygurcaya y?nelik yap?lan k?s?tlamalarla dilin unutulmas? ama?lan?yor. Yarg?s?z infazlar, keyfi tutuklamalar, do?um kontrolü politikalar?, nükleer denemeler sistematik bir ?ekilde devam ediyor. ?fade ?zgürlü?ünü k?s?tlayan politikalar yap?l?yor. Uygurlara y?nelik e?itimde f?rsat e?itsizli?i, seyahat k?s?tlamas?na y?nelik politikalara uygulanmakta. Detaylar 02 ?ubat 2016 Fua ve Zebedani’den gelen Suriyelilere g?z ameliyat? Suriye’de sava??n ba?lad??? günden itibaren insani yard?m ?al??malar?n? sürdüren ?HH ?nsani Yard?m Vakf? insani diplomasi yoluyla Türkiye’ye getirdi?i Suriyelilere yard?mlar?na devam ediyor. Ge?ti?imiz ay ku?atma alt?ndaki Fua k?yü ve rejimin ku?atmas?ndaki Zebedani’den toplam 464 yaral?n?n de?i?imi ger?ekle?tiren ?HH, partner kurulu?lar?ndan olan Güney Afrika Al Imdaad Foundation yard?m kurulu?unun deste?iyle Türkiye’ye getirilen yaral? Suriyelilerin tedavilerini ger?ekle?tirdi. Son olarak Suriyelilere y?nelik g?z ameliyatlar? projesinde muayenesi yap?lan, g?zlerinden yaralanm?? 50 hastadan 30’unun ameliyatlar? tamamland?. Zebedani’den ise yaral? takas?yla gelen 6 g?z hastas?n?n ameliyatlar? ger?ekle?tirildi. Gaziantep’teki g?z hastanelerinde tedavileri yap?lan toplamda 36 hasta sa?l?klar?na kavu?tu. Ameliyatlar ?nümüzdeki günlerde de sürecek. Detaylar 30 Ocak 2016 Ladik'ten 1 t?r insani yard?m Konya’n?n Ladik il?esinde yap?lan u?urlama t?reninde konu?an Konya ?HH Ba?kan Yard?mc?s? Emrullah Eken, Suriye’ye 2015 ?ubat itibariyle 116. yard?m t?r?n? g?ndereceklerini s?yledi. Suriye'de ya?anan olaylar?n herkesin i?ini ac?tt???n? ifade eden Eken, kom?u ülke olarak orada bulunan mazlumlar?n elinden mutlaka tutmak gerekti?ini belirtti. Konya’n?n günümüze kadar mazlumlar i?in üzerine dü?eni yapma konusunda kadir?inas bir tav?r sergiledi?ine de?inen Eken, " ?zellikle Suriye taraf?ndan ger?ekle?en yo?un g??ü kontrol alt?na alabilmek i?in ?HH, Suriye’nin i?inde aktif olarak ?al??malar?n? sürdürmektedir. Bu nedenle b?lgede in?a etti?imiz ?ad?r kentlerde binlerce mülteci bar?nmaktad?r. ?zellikle son süre?te muhta? konumda bulunan insanlar?n tüm ihtiya?lar?na cevap vermeye ?al???yoruz. ?nsanlar?n ?nceden ya?amlar?n? sürdürdükleri evleri art?k bir moloz y???n?ndan ibaret durumda. Yani bu insanlar g?? ederek daha güzel bir ya?am hayal etmiyorlar. Tam aksine ?lümden ka??yorlar. Mazlumlara destek olabilmek amac?yla acilen hem insani, hem ?slami bir hassasiyet ile Suriyeli muhacirler i?in yeni yard?mlar g?ndermemiz gerekmektedir. Bu kapsamda Ladik g?nüllülerimizin katk?lar?yla haz?rlam?? oldu?umuz yard?m TIR’?m?z? Suriye’ye u?urluyoruz. TIR’?m?z ?ncelikle Hatay’daki ?HH ?nsani Yard?m Vakf?'n?n Lojistik Merkezine ula?t?r?lacakt?r. Orada ekmek olacak ve mazlum karde?lerimizin sofralar?n? ?enlendirecektir.'' dedi. Yard?m t?r? yap?lan dualar?n ard?ndan Suriye'ye u?urland?. Detaylar 30 Ocak 2016 HAYIR KUTUSU Di?er Ba???lar Bir Yetime Sponsor Ol! Zekat - Sadaka Gazze'ye ?la? Ol Misafir ??renci Bursu Suriye'ye Acil Yard?m Adak - Akika Su Kuyusu Katarakt Yay?n Rapor Seyahatname ?nsani Yard?m Bülteni ?yilik Postanesi Duyurular Kurban Gazetesi Benin Müslümanlar? Norve? Müslümanlar? Irak Raporu Yetim ?al??malar?m?z ?nsani Yard?m Bülteni Yetimhane ?al??malar?m?z Mali G?zlem Raporumuz Yay?mland? Di?erleri Di?erleri ?nsani Yard?m Bülteni S???nmac?lara yard?mlar?m?z ara vermeden devam ediyor Suriye 2015 Faaliyet Raporu Mazlumlar?n Yaralar?na Merhem Olacak 8 TIR Yola ??kt? Cihanbeyli ve Derbent'ten 2 TIR ?nsani Yard?m Binlerce Suriyeli Türkiye s?n?r?nda Katarakt hastalar?n?n ya?am mücadelesi film oldu Somali'nin Kurakl?k Sava?? ?HH Türkmen Da??’na heyet g?nderdi Konya Gen? ?HH’dan 120 yetime di? muayenesi Kulu’dan 1 TIR ?nsani yard?m Suriye’ye g?nderildi Somali’de 1000 “Katarakt Ameliyat?” ger?ekle?tirildi ?htiya? sahipleri bile Suriyelilerin yard?m?na ko?uyor Konya’n?n Su Kuyular? Afrika’ya Umut Oldu 2015 y?l?nda 80 bini a?k?n yetime destek Konya’dan Suriye’ye 78 ton un yard?m? ?srail devletine y?nelik ilk dava ABD’de Madaya i?in yard?m vakti Tacikistan Hak ?hlalleri G?zlem Heyeti'nden a??klama ?umra ve Cihanbeyli'den 3 t?r insani yard?m Saray?nü Suriye i?in kenetlendi “Gazze’deki abluka kalkmal? ve su?lular cezaland?r?lmal?d?r” Saray?nü ve Alt?neki'nden 2 t?r yola ??kt? Ba?kan U?ur ?brahim Altay’dan ?HH’ya Destek Konya’dan Suriyeye 21 TIR’l?k yard?m konvoyu Ere?li ve Hadim-Ta?kent'tten 1 t?r insani yard?m Konya ?HH Kulu’dan 1 TIR insani yard?m g?nderdi Ak?ehir'den Suriye'ye 1 t?r yard?m Serin Dorse Suriye'ye 175 ton un ba???lad? Ilg?n’da g?da da??t?m? yapt?k Konya'dan Bay?rbucak Türkmenlerine yard?m K?? Gelmeden, Siz Gelin Suriye'ye 52 ton un g?nderdik Konya ?HH'dan Suriyeli Mültecilere 150 ton un Yard?m? Meram T?p Fakültesi Somali'ye hayat oldu Konya ?HH’dan Suriye’ye 1 t?r un Yetim ve Muhta?lar i?in 2 t?r un Suriye'ye 1 T?r insani yard?m Konya ?HH, Suriye’ye Yard?mlar?n? Sürdürüyor ?slam ümmetinin Yetim Co?rafyas? : Patani Ge?mi? Duyurular Nerelerdeyiz ? S???nmac?lara yard?mlar?m?z ara vermeden devam ediyor Suriye 2015 Faaliyet Raporu Mazlumlar?n Yaralar?na Merhem Olacak 8 TIR Yola ??kt? S?n?rdaki Suriyeliler ?HH'n?n ge?ici konaklama merkezinde Binlerce Suriyeli Türkiye s?n?r?nda Katarakt hastalar?n?n ya?am mücadelesi film oldu Somali'nin Kurakl?k Sava?? ?HH Türkmen Da??’na heyet g?nderdi Konya Gen? ?HH’dan 120 yetime di? muayenesi Kulu’dan 1 TIR ?nsani yard?m Suriye’ye g?nderildi Somali’de 1000 “Katarakt Ameliyat?” ger?ekle?tirildi Konya’n?n Su Kuyular? Afrika’ya Umut Oldu 2015 y?l?nda 80 bini a?k?n yetime destek Konya’dan Suriye’ye 78 ton un yard?m? Madaya i?in yard?m vakti ?umra ve Cihanbeyli'den 3 t?r insani yard?m Saray?nü Suriye i?in kenetlendi Saray?nü ve Alt?neki'nden 2 t?r yola ??kt? Konya’dan Suriyeye 21 TIR’l?k yard?m konvoyu Ere?li ve Hadim-Ta?kent'tten 1 t?r insani yard?m Konya ?HH Kulu’dan 1 TIR insani yard?m g?nderdi Ilg?n’da g?da da??t?m? yapt?k Konya ?HH, Suriye’ye Yard?mlar?n? Sürdürüyor ?slam ümmetinin Yetim Co?rafyas? : Patani Konya ?HH , kutsal Emanetlerin yüzünü güldürdü Tümünü G?rüntüle FOTO GALER? Tümünü G?rüntüle WEB TV Tümünü G?rüntüle Suriye Battaniye Da??t?m? Su Kuyusu ?al??malar?m?z Katarakt ?al??malar?m?z Sri Lanka YET?M DAYANI?MA GüNLER? BA?LADI ?Y?L?KTE YARI?AN SINIFLAR Ak?ehir G?da Da??t?m? Kad?nhan? G?da Da??t?m? Bas?n odas? ve Bannerlar?m?z Bas?n ve tan?t?m meteryalleri Sitelerimiz, Kitaplar?m?z ?HH web siteleri arsivi Dünyan?n 135 ülke ve b?lgesinde ?HH nerede neler yap?yor E-Posta Listemize üYE OLUN G?nder Vakf?m?za Bakanlar Kurulunun 04.04.2011 gün 2011/1799 say?l? karar?yla vergi muafiyeti tan?nm??t?r. Konya ?HH ?nsan Hak ve Hürriyetleri ?nsani Yard?m Derne?i ?ems-i Tebrizi Mah. ?erafettin Cad. No:40/A (Merkez Bankas? Arkas?) Karatay / Konya Telefon: 444 7534 E-Posta: info@konyaihh.org.tr Kumbara temin ve teslimat?

konyaihh.org.tr Whois

Domain Name: KONYAIHH.ORG.TR